Ο Σκοπός

Ο «Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς» είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ένωση) του Νόμου 1712/1987 με έδρα την Κηφισιά, οδός Περιβοίας 18 και ιδρύθηκε το 1992.

Σκοπός της Οργάνωσης είναι η επίτευξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη και η συνένωσή τους κάτω από την σκέπη της οργάνωσης.

Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την εμπορική τάξη και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη ως και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση της, στα πλαίσια των καλώς εννοούμενων

συμφερόντων της εμπορικής τάξης, της ατομικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού συμφέροντος, καθώς και η συμβολή στη συνένωση όλης της εμπορικής τάξης της χώρας σε ενιαία οργάνωση για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων.    

Ωσαύτως η διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εμπόρων, η καλλιέργεια και εξύψωση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Τέλος, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση των σχέσεων των μελών της Οργάνωσης με το προσωπικό τους.

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην περιοχή της Κηφισιάς και ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το εμπόριο (διακίνηση των αγαθών – προσφορά υπηρεσιών). Βιοτέχνες και Βιομήχανοι αποκλείονται εκτός εάν αποδεδειγμένα ασκούν και εμπορική δραστηριότητα κατά την πιο πάνω έννοια.

Ειδικότερα μέλη είναι: α) επί ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι, β) επί ανώνυμων εταιρειών ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων ή συμπράττων ή εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία, γ) επί εμπορικών συνεταιρισμών ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου και δ) επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους, εφ’ όσον όλοι οι πιο πάνω (β, γ, δ) δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με το εμπόριο.         

© 2019 by admore